شرح وظایف اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
شرح وظایف :
1- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات و مشخصات ايثارگران و به هنگام نمودن آنها ، تجزيه و تحليل و ارائه گزارش به مراجع ذيربط
2- نظارت و پيگيری بر اجرای مصوبات و بخشنامه هايی که در راستای امور ايثارگران تصويب و ابلاغ گرديده است
3-هماهنگی با کليه دستگاههای متولی و مرتبط با امور ايثارگران نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير سازمانها در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به ايثارگران دانشگاه .
4-شناسايی ، جمع آوری ، طبقه بندی و ثبت و حفاظت از آثار هشت سال دفاع مقدس به منظور ترويج و فرهنگ ايثار و شهادت و زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا و ايثارگران
5- برقراری ارتباط مستمر با مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ستاد کل نيروهای مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای مرتبط با دفاع مقدس در جهت تهيه و تنظيم دايرهالمعارف دفاع مقدس ، چاپ و توليد پوستر ، کتاب ، فيلم و غيره
6-تهيه و تنظيم پيشنهادات و دستورالعمل ها و روش های لازم به منظور حسن انجام امور ايثارگران .
7- برنامه ريزی در جهت مطلوب تسهيلات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی و خدمات مشاوره ای لازم به ايثارگران و خانواده های آنان .
8-برنامه ريزی و اتخاذ تدابير لازم به منظور رعايت حقوق و شئون ايثارگران و برخورد مناسب با آنان در سطح دانشگاه و جامعه .
9- ارائه پيشنهادها به مراجع ذيربط جهت رفع نواقص و خلاهای قانونی در جهت بهبود شرايط مادی و معنوی خانواده شهدا و ايثارگران .
10- برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز ايثارگران به معاونت امور برنامه ريزی و اقتصادی به منظور تامين اعتبار و امکانات لازم .
11- برقراری ارتباط مستمر با ايثارگران به منظور شناخت نيازها و مشکلات ، براری برنامه ريزی جهت بهبود زندگی آنها .
12-برگزاری يادواره شهدا در سطح دانشگاه .
13- برنامه ريزی و اجرای اردوهای فرهنگی ، ورزشی و تفريحی برای فرزندان ايثارگران .
14-پيگيری و اخذ امتيازاتی که به ايثارگران از طريق مراجع مختلف تعلق می گيرد .
15-شرکت در مجامع ، سمينارها و کميسيونهای مربوط به ايثارگران حسب مورد و ارائه پيشنهادات و نقطه نظرها و اجرای مصوبات .
16- نظارت و پيگيری درخصوص رسيدگی به امور ايثارگران در واحدهای تابعه دانشگاه .