يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 _ 06 شعبان 1439 _ 22 آوریل 2018
فارسی | English
  حفاظت فیزیکی
واحد حفاظت فيزيکی يکی از سه رکن اصلی حراست دانشگاه می باشد که وظيفه آن نظارت و حفاظت از کل اماکن دانشگاه می باشد.

شرح وظايف حفاظت فيزيكي :

1- ناظرين حفاظت فيزيكي ازكشيك ها و شيفتهاي 12 ساعت كار و 24 ساعت استراحت استفاده
ميكنند .
2- ناظرين جهت بالابردن سطح ارتقاء كيفيت نظارت ازخودرو حفاظت ، بيسيم ، تلفن ،  تلفن همراه ، دفترمخصوص ثبت گزارش ، لوازم التحرير ، اتاق مخصوص ناظر ، درطول شيفت 12 ساعت خود استفاده كنند .
3-ناظرين حفاظت فيزيكي بايد بازديد خود ازمواضع نگهباني رابطور محرمانه و آشكار ماهانه تنظيم و به دفاتر حراست  واحد مربوطه يا حفاظت فيزيكي حراست دانشگاه ارسال دارند .
4- ناظرين بايد بسته خدمتي انتظامات رامطالعه نموده و به متون آن كاملاً آگاه باشند .
5- ناظرين طبق برنامه ريزي از مواضع نگهباني بطور انتخابي بازديد نموده ودردفترنگهباني مكان مذكورساعت وتاريخ خود راثبت نمايد .
6- ناظرين بايد تعداد ومحلهاي بازديد و نقاط قوت وضعف مورد مشاهده را درپايان شيفت خود به صورت مكتوب به دفتر حفاظت فيزيكي ارسال دارند .
7- ناظرين موارد نقص را برابر فرم استاندارد ( چك ليست ارزشيابي ) روزانه در چك ليست فرعي ثبت نمايند .
8- ناظرين بايد حداقل 15 بار درماه از هرموضع نگهباني بازديد بعمل آورده و موارد مورد مشاهده را درچك ليست ارزشيابي ثبت نمايند .( هر ناظر بايد حداقل 5 بار بازديد از واحدهاي زيرمجموعه به صورت جداگانه داشته باشد )
9- ناظرين خود بايد قوانين و موارد بسته خدمتي عمومي نيروهاي انتظامات را كه توسط حفاظت فيزيكي حراست تنظيم شده كاملا رعايت كنند(بستة خدمتي براي ناظر ياناظرين لازم الاجراست )0
10- درصورت گزارش مسئول انتظامات يا سرشيفت ناظرين براي 3 بار متوالي يا 5 مورد متناوب مبني بر كم كاري  و سهل انگاري , ناظر مربوطه طي نامة كتبي ازطريق دايره حفاظت فيزيكي مورد تذكر قرار خواهد گرفت و درصورت تكرار ازمسئوليت فوق حذف خواهد شد .
11- تا دوم هر ماه ناظر موظف است چك ليست هاي ارزشيابي مواضع راجمع بندي و امتياز مربوطه رادرچك ليست اصلي يك جا نموده و به مسئول انتظامات ارسال دارد .
12- عملكرد حفاظتي واحدهاي زير مجموعه دانشگاه در پايان هرماه توسط مسئول حفاظت فيزيكي به دفتر حراست دانشگاه ارسال خواهد شد لذا  دخل وتصرف در زياد وكم نمودن امتياز فوق توسط ناظر  پيگرد قانوني دارد .
13- ناظرين علاوه برنظارت مواضع نگهباني چنانچه مورد نقصي درحوزه  استحفاظي خود مبني برنواقص محيطي وكم كاري وبي نظمي پرسنل مشاهده نمودند موظفند مراتب راطي نامه مكتوب به دايره حفاظت فيزيكي ياحراست واحد ، ارسال دارند .
14-ناظرين اخبار واطلاعات محيطي رابادرجه فوريت ازطريق بيسيم  ، تلفن ودرپايان بصورت مكتوب به دايره حفاظت فيزيكي ياحراست ارسال مي نمايند .
15- ناظرين درصورت مشاهده سهل انگاري ياركود كاري ازنيروهاي انتظامات ياافراد محيطي حق دخالت وبرخورد رانداشته وفقط موارد رابادرجه فوريت به اطلاع دايره حفاظت فيزيكي ياحراست ارسال مي نمايند .
16- ناظرين درمحيطهاي دانشجويي ومواضع مربوطه بااحتياط بيشتري كه ايجاد جو نكند بايد عمل نمايد .
17- ناظرين بايد با كمك نگهبان درب انبار وسلف غذا خوري دانشجويان بر ورود وخروج كالا نظارت بهينه داشته  و نواقص مورد مشاهده راكتباً به مسئول انتظامات ياحراست واحد گزارش نمايند .
18- ناظرين بايد برانجام امورنيروهاي انتظامي كه درمحيطهاي دانشگاهي به صورت ماموريا .... انجام وظيفه مي كنند نظارت و نواقص عملكرد آنان را كتبا به واحد حفاظت فيزيكي گزارش نمايند.
19- ناظرين بايد بي نظمي ، كم كاري ياسهل انگاري مامورين انتظامي و نيروهاي انتظامات را درپايان شيفت خود بصورت كتبي به به واحد حفاظت فيزيكي گزارش نمايند .
20- ناظرين حفاظت فيزيكي حق هيچگونه برخورد غيراصولي بانيروهاي انتظامي وانتظامات راندارند.
21- ناظرين موظفند طي فلوچارت مخصوص ناظرين ، انجام وظيفه نمايند0
22- ناظرين بايد براي هر موضع نگهباني فرم نظارتي مخصوص همان پست را با هماهنگي حفاظت فيزيكي تهيه نموده و نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.