سه شنبه 19 فروردين 1399 _ 14 شعبان 1441 _ 7 آوریل 2020
فارسی | English
  كارشناسان گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
حوزه ارزيابي عملكرد: 
 
نام و نام خانوادگي سمت تلفن تماس و آدرس الكترونيكي
  كارشناس ارشد حوزه ارزيابي عملكرد
داخلي 2430
bors@azaruniv.ac.ir

حوزه ارزيابي اساتيد:
 
نام و نام خانوادگي سمت تلفن تماس و آدرس الكترونيكي
مهندس حسن كهن سال كارشناس حوزه ارزشيابي اساتيد
داخلي 2433
hassankohansal@gmail.com


 
 
  عکس روز