جمعه 1 بهمن 1400 _ 18 جمادى الثانية 1443 _ 21 ژانویه 2022
فارسی | English
  مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات

تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی جاری ، عمرانی و اختصاصی بعد از اخذ اطلاعات و برنامه ها از واحد های مختلف دانشگاهی و جمع بندی آنها در قالب اهداف و خط مشی های کلی دانشگاه با رعایت سیاست هاو ضوابط قانونی با هماهنگی و نظارت ریاست دانشگاه در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه
•    دفاع از بودجه پیشنهادی دانشگاه در مراجع ذیصلاح
•    هماهنگی و همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، وزارت متبوع و کمیسیونهای مربوطه در مجلس  شورای اسلامی در طول سال در زمینه تصویب بودجه ، اعلام تنگناهای اعتباری و تنظیم و ارائه مستندات لازم
•    تدوین بودجه تفضیلی دانشگاه برای یکسال مالی با توجه به اهداف دانشگاه و نیازهای اساسی واحدهای مختلف
•    توزیع و ابلاغ بودجه مصوب به مدیریت امور مالی و واحدهای دانشگاه و اجرای تخصیص اعتبار و درخواست برای رعایت سقف اعتباری و رعایت تأمین اعتبار از طرف مدیر امور مالی
•    جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به عملکرد واحدهای دانشگاه در مقاطع چندماهه و تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری دانشگاه
•    جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری ( آموزشی ، دانشجویی ، پژوهشی ، مالی و پرسنلی ) و ارائه آن به مراجع ذیربط
•    ارائه گزارش وضعیت اعتبارات دانشگاه در مقاطع چندماهه به ریاست دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه در جهت هماهنگی با اهداف و برنامه های مصوب
•    ارائه گزارشات مالی و تفریغ بودجه سالیانه دانشگاه به هیأت امنا
•    جمع آوری و جمع بندی اطلاعات و شرکت در کمیسیون معاملات دانشگاه به عنوان نماینده ریاست دانشگاه و ارائه گزارش هر جلسه به ایشان در راستای تصمیم سازی بهتر و هماهنگ و منسجم
•    بررسی مستمر سازمان و تشکیلات دانشگاه و ارائه طرحهای لازم به منظور افزایش کارایی واحدهای دانشگاه
•    تهیه و تنظیم شرح وظایف کارکنان اداری با همکاری معاون اداری و مالی دانشگاه
•    پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری معاون اداری و مالی دانشگاه
•    بررسی مستمر در روشهای گردش کار ، حذف تشریفات زاید به منظور اصلاح و بهبود روشها
•    برنامه ریزی جهت آموزشهای ضمن خدمت ( کوتاه مدت ، میان مدت ، و بلند مدت ) برای مدیران وبرای کارکنان غیر هیأت علمی جهت افزایش کارایی و سطح معلومات و تحصیلات آنان
•    تدوین تقویم آموزشی مرکز آموزش کارکنان
•    برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه کارکنان در طول سال و آموزش مهارتهای اداری در مرکز آموزش کارکنان دانشگاه
•    برنامه ریزی جهت آموزشهای توجیهی کارکنان جدیدالاستخدام و آشنایی آنان با مقررات اداری و استخدامی
•    همکاری با معاون اداری و مالی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
•    بررسی پرونده استحقاق ارتقای کارکنان و سايردرخواست هاي مرتبط  در قالب کمیته و هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیرهیأت علمی دانشگاه
•    انجام سایر امور محوله در ارتباط با شرح وظایف سازمانی
 
 
  عکس روز