سه شنبه 18 بهمن 1401 _ 16 رجب 1444 _ 7 فوریه 2023
فارسی | English
  مدير برنامه، بودجه و تشكيلات

مدير برنامه، بودجه و تشكيلات :


دکتر امیر سرورالدین آبادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته وگرایش تحصيلی: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:1398
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تبریز

مرتبه علمی: استاديار
شماره تماس: 04134327533

وظایف مدیریت:

 1. تهیه و تنظیم شاخص‌های کمی و کیفی برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی واحدها با مشارکت کلیه حوزه‌ها و واحدهای تابعه
 2. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از پیشبرد برنامه‌های راهبردی دانشگاه و نیز تجزیه و تحلیل آنها با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌ روی دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم
 3. نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها و واحدهای تابعه با توجه به چشم‌انداز و برنامه راهبردی دانشگاه
 4. بررسی، نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز دانشگاه و واحدهای تابعه
 5. تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی و بودجه تفصیلی بر اساس اهداف و سیاست‌های دانشگاه
 6. تدوین بودجه کل دانشگاه بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی
 7. توزیع و تخصیص منابع مالی دانشگاه و واحدهای تابعه و نظارت بر هزینه‌کرد آن با مشارکت سایر حوزه‌ها و نیز پیگیری در تخصیص به موقع و مناسب منابع از مراجع ذیربط جهت پیشبرد اهداف دانشگاه
 8. انجام اقدامات لازم در تنظیم موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیگیری در تخصیص منابع آنها از مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مناسب آنها
 9. بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص اصلاحیه‌های بودجه دانشگاه و ردیف‌های تابعه و پیگیری در تحقق آن
 10. تهیه گزارش عملکرد سالانه مالی کل دانشگاه و ردیف‌های تابعه بر اساس اعتبارات ابلاغی، میزان تخصیص منابع و عملکرد اجرایی آنها و نیز ارائه پیشنهادهای لازم در این خصوص با مشارکت حوزه‌های ذیربط
 11. تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی بودجه‌ای
 12. بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در بازنگری، تدوین و یا به‌روزرسانی ساختار سازمانی دانشگاه و واحدهای تابعه
 13. بررسی پیشنهادهای واصله از حوزه‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص تخصیص، بازنگری، ایجاد و یا حذف سطوح و پست‌های سازمانی
 14. بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه و واحدهای تابعه، متناسب با اهداف و سیاست‌های دانشگاه، با مشارکت حوزه‌ها و واحدهای ذیربط
 15. انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود
 16. ...
 
  عکس روز