دوشنبه 13 تير 1401 _ 05 ذو الحجة 1443 _ 4 ژوئیه 2022
فارسی | English
  اهداف و برنامه ها

امروزه كيفيت نظام دانشگاهي به عنوان ركن اصلي آموزش عالي، از مسائل مهم در مديريت دانشگاهي به حساب مي آيد. كيفيت خودبخود ايجاد نمي شود و بايد براي آن برنامه ريزي كرد و شالوده يك برنامه ريزي علمي و راهبردي نيز بر ارزشيابي جامع استوار مي باشد. بنابراين در جهت استقرار نظام كارآمد ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظام آموزش عالي، ضرورت برنامه ريزي و ساماندهي فعاليتهاي ارزشيابي بر مبناي رويكردهاي علمي و بهره گيري از نتايج آن در جهت برنامه ريزي توسعه دانشگاه مورد تأكيد وزارت بوده و بر اين اساس گروه نظارت و ارزيابي در دانشگاه ها نقش اساسي در پياده سازي برنامه هاي توسعه اي را داراست.

 
  عکس روز