پنجشنبه 20 مرداد 1401 _ 13 محرم 1444 _ 11 اوت 2022
فارسی | English
  سالنامه آماری دانشگاه

 سالنامه  1399

*آمار و اطلاعات مبنای اندیشه و برنامه ریزی صحیح است*

با استعانت از حضرت حق، سالنامه آماری دانشگاه به منظور شفافیت اطلاعات، سهولت دسترسی و تعریف واحد از آمارها و شاخص‌ها تهیه شده است. جداول آماری و سالنامه، در قالب فایل pdf  و با نمودار‌های پویا قابل مشاهده است.
از مخاطبین و بهره برداران محترم تقاضا داریم جهت افزایش دقت و تکمیل شدن آمارهای موجود، موارد احتمالی نقص یا آمارهای مهم و قابل ارائه در سالنامه را یاد آوری نمایند. 
(تلفن داخلی: 2014- چــراغی)
 
 
بخش اول:  آمار و اطلاعات اعضای هیات علمی 
 
بخش دوم:  آمار و اطلاعات اعضای غیرهیات علمی(کارکنان)


1-توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/جنسیت
2-توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/مدرک تحصیلی 
3-توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/ وضعیت استخدامی
4-توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/سوابق کاری
5-توزیع کارکنان به تفکیک هرم سنی/جنسیت
بخش سوم: آمار و اطلاعات دانشجویی و دانش آموختگان

دانشجویان جاری 

1-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1399-1400 به تفکیک دانشکده/جنسیت

2-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1399-1400به تفکیک دانشکده /دوره و جنسیت
3-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1399-1400به تفکیک دانشکده/مقطع تحصیلی
4-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1399-1400به تفکیک دانشکده، بومی/غیر بومی و جنسیت


دانشجویان ورودی

1-توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1399-1400 به تفکیک دانشکده/جنسیت
2-توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1399-1400 به تفکیک دانشکده/ دوره تحصیلی
3-توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1399-1400به تفکیک دانشکده/مقطع تحصیلی
4-سهم دانشکده ها از دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1399-1400

دانش آموختگان(از سال 72 تا مرداد 1400)


1-دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت
2-دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و گروه تحصیلی
3-متوسط معدل فارغ التحصیلی دانش آموختگان به تفکیک دانشکده ، مقطع تحصیلی و جنسیت
4- دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی 

 
بخش چهارم: آمار و اطلاعات فرهنگی و اجتماعی(1392-1399)
 
نشریات
1- صاحبان امتیاز نشریات
2-تعداد نشریات دانشگاه
3-زمینه انتشار نشریات
4-تعداد عناوین نشریات کاغذی
5- رشد انتشار نشریات  الکترونیکی
6-تولید محتوای آموزشی و انتشار در فضای مجازی

 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی

1-کانون های فعال دانشگاه بر اساس حوزه فعالیت 
2-فعالیت های امور دینی و قرآنی
3-فعالیت کانون های فرهنگی اجتماعی و مذهبی
 
 
تشکل‌های دانشجویی

1-فعالیت‌ تشکل‌های اسلامی
2-عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی


 
بخش پنجم: آمار و  اطلاعات پژوهشی و فناوری (1392-1399) 

اطلاعات این بخش برای بازه زمانی 8 ساله انتخاب شده است و شاخص های انتخاب شده از سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه استخراج شده است.