1400


 *آمار و اطلاعات مبنای اندیشه و برنامه ریزی صحیح است*

 

با استعانت از حضرت حق، سالنامه آماری دانشگاه به منظور شفافیت اطلاعات، سهولت دسترسی و تعریف واحد از آمارها و شاخص‌ها تهیه شده است. جداول آماری و نمودارها، در قالب فایل pdf قابل مشاهده است، از کارشناسان محترم حوزه معاونت پژوهش و فناوری که در تهیه قسمت آمار پژوهشی همکاری نمودند تشکر میکنیم و از مخاطبین و بهره برداران محترم تقاضا داریم جهت افزایش دقت و تکمیل شدن آمارهای موجود، موارد احتمالی نقص یا آمارهای مهم و قابل ارائه در سالنامه را یاد آوری نمایند در ضمن،اطلاعات ذیل دیماه 1400 تهیه و استخراج شده است. (تلفن داخلی: 2014- چــراغی)
 
 
 بخش اول:   اعضای هیات علمی 
  
1-توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده /جنسیت
2-توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ مدرک تحصیلی و جنسیت
3-توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده /مرتبه علمی 
4-توزیع هرم سنی اعضای هیات علمی به تفکیک جنسیت/طبقه بندی سنی 
5-توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/وضعیت استخدامی 
6-توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ وضعیت اشتغال 
بخش دوم:  اعضای غیرهیات علمی(کارکنان)
-1توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/جنسیت
-2توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/مدرک تحصیلی
-3توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/ وضعیت استخدامی
-4توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت/سوابق کاری
-5توزیع کارکنان به تفکیک هرم سنی/جنسیت
بخش سوم:  دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان جاری
 
1-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1400-1401 به تفکیک دانشکده/جنسیت
2-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1400-1401به تفکیک دانشکده/ بومی،غیربومی و جنسیت

3-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1400-1401به تفکیک دانشکده/مقطع تحصیلی
4-توزیع دانشجویان جاری نیمسال تحصیلی 1400-1401به تفکیک دانشکده /دوره تحصیلی

 
دانشجویان ورودی(1400)
 
1-توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401 به تفکیک دانشکده/جنسیت
2-توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401 به تفکیک دانشکده/ دوره تحصیلی
3-توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401به تفکیک دانشکده/مقطع تحصیلی

4-سهم دانشکده ها از دانشجویان ورودی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401

دانش آموختگان (مهر 1399 تا مهر 1400)


1-دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده / جنسیت
2-دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده / دوره تحصیلی
3- دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده / مقطع تحصیلی 


بخش چهارم:  بخش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه
 
 
3- مقالات علمی چاپ شده/ارائه شده در مجامع علمی داخل و خارج از کشور و مجلات  5-طرح‌های تحقیقاتی/تفاهم نامه‌ها
6- دوره‌های مهارتی و تورهای صنعتی
9- جدول تطبیقی فعالیتهای مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای
  • نوشته شده
  • در سه شنبه سی ام آذر 1400
  • توسط حوزه ریاست