سه شنبه 18 بهمن 1401 _ 16 رجب 1444 _ 7 فوریه 2023
فارسی | English
  هیات اجرایی جذب اساتید

معرفی هيات های جذب اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور  

  با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌ وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنين هيأت‌های اجرايی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌   هيات عالی جذب اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل می گردد.

شرح وظایف
1 - شناسايی و تعيين نيازهای جذب اعضای هيات علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هيات علمی موسسه تبصره: بورسیه های فعلی مستثنی می باشند.
3- تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخداماعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی هیات علمی طرح سربازی، ماموريت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچوب آيين نامه ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هيات علمی متقاضی استخدام در موسسه ومتقاضيان راتبه تحصيلی از لحاظ توانايی های علمی و صلاحيت عمومی
5- نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مربوطبه استخدام اعضای هيات علمی
6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيات مرکزی جذب اعضای هيات علمی وزارت
 
طبق بند 4 ماده 3 آئین نامه تشکیل هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، اهداف و وظایف هیئت های اجرایی جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تصویب گردیده است.
 

بر اساس ماده پنج آئين نامه هيات عالی جذب اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رعايت موارد زير در تنظيم دستورالعمل اجرايی الزامی می باشد :

1- استخدام هيأت علمی برمبنای نياز دانشگاه و از طريق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پيمانی انجام می‌گيرد.
 تبصره : در مواردی که جذب عضو هيأت علمی از طريق غيرفراخوان عمومی ضروری باشد، اين موضوع بايد به تصويب هيأت مرکزی جذب برسد. 

   2- اولين مرجع رسيدگی به صلاحيت متقاضيان استخدام هيأت علمی، هيأت‌های اجرايی جذب می‌باشد و اين حق قابل تفويض به واحدهای ديگرنبوده    و تأييد نهايی استخدام به عهده هيأت مرکزی جذب وزارتين می‌باشد.   
  
  3- صلاحيت اعضای هيأت علمی و مدرسين حق‌التدريس و قراردادی بايد در هيأت‌های اجرايی جذب مورد ارزيابی قرار گيرد. 

  4- تبديل وضعيت اعضای هيأت علمی از پيمانی به رسمی آزمايشی در صورت احراز شرايط، برای ارتقاء به رتبه بالاتر انجام می‌پذيرد. 

 5 - تبدیل وضعيت استخدامی اعضای هيأت علمی به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشياری می‌باشد .
         تبصره 1 : برای تبديل وضعيت استخدامی اعضای هيأت علمی به رسمی قطعی، ارتقاء از يک مرتبه به رتبه بالاتر  ضروری می‌باشد.
     تبصره 2 : در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فناوری امکان رسمی قطعی شدن اعضای   هيأت علمی در مراتب پايين تر از دانشياری نيز مقدور خواهد بود.
 
  6- هيأت‌های اجرايی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمايشی اعضای هيأت علمی، مسئوليت نظارت  بر عملکرد آنها را برعهده    داشته و درصورت احراز عدم صلاحيت می‌توانند از ادامه فعاليت آنان جلوگيری نمايند. 

  7 - بکارگيری مدرسان يا محققان يا افرادی که جهت انجام خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد(قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان ،  بورسیه‌ها و ...) در دانشگاه‌ها حداکثر برای یک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب اين آيين‌نامه خواهد بود.
 
8 - اين آيين‌نامه حاکم بر آيين‌نامه‌های هيأت‌های مميزه اعضای هيأت علمی می‌باشد.

 

 
  عکس روز