سه شنبه 18 بهمن 1401 _ 16 رجب 1444 _ 7 فوریه 2023
فارسی | English
  رئيس گروه نظارت،ارزيابي و تضمين كيفيت


دكتر امیر دهقانی
رئيس گروه نظارت وارزيابي و تضمين كيفيت
شروع مسئولیت: دی 1401

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته و گرایش تحصيلیزیست شناسی- بیوسیستماتیک

سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1397

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استاديار

شماره تماس: 04134327574
a.dehghani93@gmail.com

   

 

 
  عکس روز