شنبه 31 فروردين 1398 _ 15 شعبان 1440 _ 20 آوریل 2019
فارسی | English
  دفتر رياست
رئيس دفتر رياست:     
محسن سيف
رشته وگرایش تحصیلی: ليسانس علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
سال و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  سال 1393- دانشگاه پيام نور تبريز
تاریخ استخدام: 1378

سوابق اجرائی:
نام سمت از تاريخ به مدت
رئيس دفتر رياست شهريور 96 ادامه دارد
مسئول حفاظت فيزيكي دانشگاه فروردين 96 6 ماه
مسئول دفتر حراست مهر 89 6 سال و 5 ماه

 
مسئول دبیرخانه:
شهناز صدقی

 
 شرح وظايف دفتر رياست
-  تهيه و تنظيم مكاتبات رياست دانشگاه و پيگيري موارد
 - تهيه و تنظيم ابلاغ هاي مربوطه
 - ثبت، صدور و ارسال نامه هاي رياست محترم دانشگاه، مديران حوزه و مشاوران رياست
 - تايپ نامه هاي رياست دانشگاه
 - فاكس كليه نامه هاي خارج ازكشور درسطح دانشگاه ونامه هاي داخلي رياست دانشگاه
-   تنظيم كارتابل هاي رياست دانشگاه و امور مربوط به جلسات

                                                                
 
                               تلفن هاي تماس با دفتر رياست: 04134327520   فاكس: 04134327522


 
 
  عکس روز